Algemene voorwaarden

Algemeen
Puur Ouderschap by Karin is opgericht door Karin Pander, gevestigd in Wijk bij Duurstede en ingeschreven bij de KVK onder het nummer 76769720. Puur Ouderschap by Karin richt zich op opvoedadvies aan ouders en hun kinderen. Karin Pander staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder het nummer 110022136.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met Puur Ouderschap by Karin en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website.

Toestemming begeleiding
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Beide ouders zullen hiervoor het intakeformulier moeten ondertekenen. De opdrachtgevende, gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Puur Ouderschap by Karin kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Vertrouwelijkheid
Puur Ouderschap by Karin is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van het opvoedadvies. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Puur Ouderschap by Karin is verplicht zich te houden aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.

Aansprakelijkheid
Het advies en de begeleiding van Puur Ouderschap by Karin is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen. De betrokkene zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Puur Ouderschap by Karin is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met, de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Puur Ouderschap by Karin. Deze aansprakelijkheid zal in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag of bedragen van het voor die dienst in rekening gebrachte honorarium. Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt Puur Ouderschap by Karin u aan om altijd contact op te nemen met uw huisarts.

Klachtenregeling
Puur Ouderschap by Karin zal alles in het werk stellen om ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders / verzorgers toch niet tevreden zijn. Dit zal gecommuniceerd moeten worden met Karin Pander die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen. 

Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Bij ziekte is overleg mogelijk. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk, dit kan telefonisch of per e-mail.

Tarieven
De tarieven staan op de website. Alle bedragen zijn inclusief 21 % BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Kort overleg, telefonisch of per mail, is inbegrepen. Indien er meer tijd nodig is (> dan een kwartier) wordt er in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek.

Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De factuur is verplicht om binnen 14 dagen na de factuurdatum het bedrag over te maken naar de rekening van Puur Ouderschap by Karin t.n.v. Puur Ouderschap by Karin IBAN NL87 KNAB 0400 1402 17

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt Puur Ouderschap by Karin een betalingsherinnering. Indien er niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering wordt voldaan, is Puur Ouderschap by Karin gerechtigd, bij de tweede herinnering administratiekosten, € 5,00 per nota, in rekening te brengen. Wordt er hierna nog niet aan de betalingsplicht voldaan, dan is Puur Ouderschap by Karin genoodzaakt de vorderingen aan u, uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening. Bij betalingsachterstand is Puur Ouderschap by Karin gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichtingen is voldaan.